ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΘΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Με γνώμονα τις αρχές του Κώδικα Ηθικού Εμπορίου η εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. δεσμεύεται στα εξής:

 1. Η εργασία είναι ελεύθερη επιλογή
 • Δεν υπάρχει αναγκαστική, καταπιεστική ή μη εθελοντική εργασία.
 • Οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν εγγυήσεις ή τα έγγραφα ταυτοποίησής τους στον εργοδότη και είναι ελεύθεροι να εγκαταλείπουν την εταιρεία μετά από εύλογη προειδοποίηση.
 1. Η ελευθερία της δημιουργίας σωματείων και το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης είναι σεβαστά
 • Οι εργαζόμενοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν το δικαίωμα να προσχωρήσουν ή να σχηματίσουν εργατικά σωματεία της επιλογής τους και να διαπραγματεύονται συλλογικά.
 • Ο εργοδότης υιοθετεί μια ανοικτή στάση απέναντι στις δραστηριότητες των εργατικών σωματείων και τις οργανωτικές δραστηριότητές τους.
 • Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν υφίστανται διακρίσεις και έχουν πρόσβαση ώστε να εκτελούν τα καθήκοντα εκπροσώπου στον χώρο εργασίας.
 • Σε περίπτωση που το δικαίωμα στην ελευθερία της δημιουργίας σωματείων και της συλλογικής διαπραγμάτευσης περιορίζεται από τη νομοθεσία, ο εργοδότης διευκολύνει και δεν παρεμποδίζει την ανάπτυξη των παράλληλων μέσων για ανεξάρτητες, ενώσεις και διαπραγμάτευση.
 1. Οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και υγιεινές
 • Παρέχεται ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες γνώσεις του κλάδου και τυχόν ειδικούς κινδύνους.
 • Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών.
 • Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται και εκπαιδεύονται τακτικά για θέματα υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία.
 • Παρέχεται πρόσβαση σε καθαρή τουαλέτα και πόσιμο νερό.
 • Η εταιρεία, τηρώντας τον κώδικα, αναθέτει την ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού σε ανώτερο εκπρόσωπο της επιχείρησης.
 1. Δεν επιτρέπεται η παιδική εργασία
 1. Καταβάλλονται οι μισθοί των εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία
 1. Οι ώρες εργασίας δεν είναι υπερβολικές και επιβαρυντικές για τους εργαζομένους
 • Οι ώρες εργασίας πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.
 1. Δεν ασκείται καμιά διάκριση
 • Δεν ασκείται καμία διάκριση κατά την πρόσληψη, την αποζημίωση, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την προαγωγή, την απόλυση ή τη συνταξιοδότηση με βάση τη φυλή, την κάστα, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, την ηλικία, την αναπηρία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη συμμετοχή σε συνδικάτο ή τις πολιτικές πεποιθήσεις.
 1. Γίνεται κάθε προσπάθεια για την παροχή τακτικής και μόνιμης εργασία
 1. Δεν επιτρέπεται καμία σκληρή ή απάνθρωπη μεταχείριση
 • Απαγορεύονται η σωματική κακοποίηση ή τιμωρία, η απειλή σωματικής κακοποίησης, η σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση και η λεκτική κακοποίηση ή άλλες μορφές εκφοβισμού.