ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Μήνυμα της διοίκησης

Η εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στο χώρο παραγωγής μπαχαρικών και βοτάνων και τα προϊόντα που παράγει καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχει έχουν ως στόχο να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των πελατών της. Η συνεχής προσήλωση της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. στις βασικές μας αρχές, τις πεποιθήσεις μας, την επιχειρησιακή μας ηθική, την κουλτούρα μας και τις ηθικές μας δεσμεύσεις, οδήγησε την εταιρεία σε μια συνεχή ανοδική πορεία.

Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα, η πρόοδος και η ανάπτυξή της, οφείλονται πρωτίστως στους εργαζομένους της.

Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας (ΚΗΔ) σχεδιάστηκε με στόχο να αποτυπωθούν σε ενιαίο κείμενο οι γενικές αρχές και οι κανόνες που πρέπει να διέπουν τη δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους καθώς και την επαγγελματική συμπεριφορά όλων των εργαζομένων της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Οριοθετεί και διασφαλίζει τη λειτουργία των ανθρώπων της επιχείρησης σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και εντιμότητας και είναι ένας οδηγός για ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές, που συμβάλει στη διατήρηση ενός περιβάλλοντος εργασίας αντάξιο του ονόματος της εταιρείας.

Ο ΚΗΔ θα υπενθυμίζει πάντα σε κάθε έναν από εμάς, αλλά και θα βοηθά κάθε νέο εργαζόμενο ή γενικά συνεργάτη να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον μέσα στο οποίο οφείλει να ενσωματωθεί και τη γενικότερη κουλτούρα συνεργασίας με την ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. που θα πρέπει να αναπτύξει.

Ο καθένας μας θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο για να διαβάσει και να κατανοήσει τον ΚΗΔ και να είναι ενσυνείδητος πρεσβευτής των αρχών και των αξιών του. Η υποστήριξη και συμβολή του καθενός μας είναι κρίσιμη για τη συνέχιση της πορείας της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και των εργαζομένων της και για την επίτευξη όλων των στόχων της Εταιρείας και των ανθρώπων της.

Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε προϊόντα κορυφαίας ποιότητας που συμβάλλουν στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου.

Εισαγωγή

Γιατί χρειάζεται ο ΚΗΔ

Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας αποτελεί το βασικό πλαίσιο Αρχών και Αξιών που πρέπει να χαρακτηρίζουν την επαγγελματική συμπεριφορά όλων των ανθρώπων της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ως εταιρεία και να διέπουν τις σχέσεις μας με τους συναδέλφους μας, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές μας και τους συνεργάτες μας. Η γνώση, ο σεβασμός και η τήρηση του ΚΗΔ αποτελούν καθήκον όλων και κάθε βαθμίδας εργασίας.

Η εφαρμογή του ΚΗΔ διασφαλίζει:

 • Τη διαφάνεια στις σχέσεις και τις δραστηριότητες της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε..
 • Την ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών μας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
 • Τη δημιουργία ενός ασφαλούς, υγιούς και φιλικού περιβάλλοντος εργασίας για όλους τους εργαζομένους μας με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ανθρώπινες αξίες.
 • Τη δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας.
 • Το σεβασμό του περιβάλλοντος και τη δραστηριοποίηση της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Την προστασία των υλικών και πνευματικών περιουσιακών στοιχείων της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
 • Τη συμμόρφωση της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής της.
 • Την υιοθέτηση πρακτικών και συμπεριφορών σύμφωνα με τις εθελούσιες δεσμεύσεις που διέπουν την ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. από την αρχή της ιδρύσεώς της.

Ο ΚΗΔ προστατεύει όλους μας από το να υιοθετήσουμε ή να υποστούμε ανάρμοστη ή παράνομη συμπεριφορά και μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι οι συμπεριφορές αυτού του είδους βάζουν σε κίνδυνο τις ανθρώπινες αξίες και τα συμφέροντα της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε., των εργαζομένων και της κοινωνίας μας.

Για ποιους ισχύει ο ΚΗΔ

Ο παρών ΚΗΔ ισχύει για το σύνολο των εργαζομένων στην ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και συγκεκριμένα τον πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όλους τους εργαζόμενους. Ισχύει επίσης για τους συμβούλους, συνεργάτες και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα των οποίων η εργασία είναι λειτουργικά αντίστοιχη με την εργασία που εκτελούν οι εργαζόμενοι στην ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε., καθώς και για τους προμηθευτές. Κατά την εφαρμογή του ΚΗΔ η εταιρεία σέβεται τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της χώρας μας.

Τήρηση και συμμόρφωση του ΚΗΔ

 • Είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. να διαβάζουν και να κατανοούν τον ΚΗΔ, να ζητούν καθοδήγηση, όταν απαιτείται και να συμμορφώνονται με το πνεύμα του.
 • Δεν πρέπει να επιδεικνύουν συμπεριφορές που θα μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε..
 • Υποχρεούνται να διαφυλάττουν εμπιστευτικές πληροφορίες, να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και να αποφεύγουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων.
 • Οι συναλλαγές με όλες τις δημόσιες αρχές, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους επενδυτές θα πρέπει να είναι ακέραιες και να βασίζονται στην ειλικρίνεια και την εντιμότητα.
 • Οι εργαζόμενοι που στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους συναλλάσσονται με προμηθευτές και πελάτες οφείλουν να θέτουν υπόψη αυτών, τον ΚΗΔ και να τους υποδεικνύουν τη συμμόρφωση τους στους κανόνες αυτού, αν απαιτείται. Όλοι οι εργαζόμενοι, υποχρεούνται να αναφέρουν παραβάσεις, ή ενδεχόμενες παραβάσεις του ΚΗΔ στο Διευθυντή του Τομέα τους ή / και στην Ανώτερη Διοίκηση.
 • Οι Διευθυντές έχουν αυξημένη ευθύνη για την τήρηση του ΚΗΔ. Αν ο Διευθυντής γνωρίζει ότι κάποιος υπάλληλος προτίθεται να προβεί σε απαγορευμένη πράξη και δεν λάβει μέτρα, θα είναι εξίσου υπεύθυνος με τον υπάλληλο.

Παράβαση του ΚΗΔ

Η εφαρμογή του ΚΗΔ αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων μας. Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. αξιολογεί κάθε απόκλιση που εντοπίζεται στην εφαρμογή του ΚΗΔ και προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Παραβάσεις του ΚΗΔ, των πολιτικών, των οδηγιών μας ή του νόμου μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν πειθαρχικά μέτρα, έως και τον τερματισμό της απασχόλησης, καθώς και ενδεχόμενες αστικές ή ποινικές κυρώσεις, τόσο για την εταιρεία όσο και για τους εργαζόμενους.

Οι αξίες μας

Υψηλή ποιότητα

Η ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων αποτελεί ηθική δέσμευση για εμάς και αντανακλάται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας προσφέροντας έτσι στον καταναλωτή προϊόντα ανώτερης ποιότητας.

Σεβασμός

Σεβόμαστε τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και αναπτύσσουμε αδιάβλητες σχέσεις.

Εμπιστοσύνη

Η εμπιστοσύνη αποτελεί για εμάς θεμέλιο της ανάπτυξής μας. Κάθε μέρα εργαζόμαστε σκληρά για να είμαστε αντάξιοι της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει με τους καταναλωτές, τους πελάτες μας, τους εργαζομένους μας και την κοινωνία συνολικά.

Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς

Επιχειρηματική ηθική

Η επιχειρηματική ηθική δεν είναι απλώς η συμμόρφωση προς νομικά, ρυθμιστικά, επαγγελματικά και επιχειρηματικά πρότυπα, αλλά, κατά κύριο λόγο, είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης εντός κανόνων δικαιοσύνης, ακεραιότητας, ειλικρίνειας και σεβασμού. Η επιχειρηματική ηθική, συνιστά προαπαιτούμενο για μια σύγχρονη επιχείρηση υψηλών επιδόσεων. Η συμβολή όλων των εργαζομένων στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και η επένδυση στην ευημερία, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, προσδίδοντας στην  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. υψηλή προστιθέμενη αξία.

Τήρηση του νόμου

Η συμμόρφωση και η τήρηση της εκάστοτε νομοθεσίας αποτελεί βασική και μη διαπραγματεύσιμη αρχή για όλους τους εργαζόμενους.

Σύγκρουση συμφερόντων

Η πρόκριση προσωπικού συμφέροντος και ωφέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των Διευθυντικών Στελεχών, του Διοικητικού και Εργατοτεχνικού Προσωπικού και η οποία επηρεάζει την πίστη αυτών έναντι της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. , συνιστά σύγκρουση συμφερόντων. Κατά αυτή την έννοια απαιτείται από όλους τους εργαζομένους, ήτοι Διευθυντικά Στελέχη, Διοικητικό και Εργατοτεχνικό Προσωπικό, να αποφεύγουν δραστηριότητες με επιδίωξη ιδίων οικονομικών συμφερόντων ή άλλων προσωπικών ωφελειών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι οποίες παραβιάζουν την πίστη τους έναντι της  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και δεν συνάδουν με την επαγγελματική τους δραστηριότητα στην  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε..  Δεδομένου ότι η απαρίθμηση των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων για τις ανάγκες του παρόντος δεν είναι δυνατή, συνιστάται στους εργαζομένους να συμβουλεύονται τον Διευθύνων Σύμβουλο αν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους απαιτηθεί να προβούν σε ενέργειες εκτός των καθιερωμένων και για τις οποίες διατηρούν αμφιβολίες αν αυτές προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων.

Διαχείριση αρχείων

Η ορθή και ακριβής τήρηση αρχείων αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εύρυθμη λειτουργία της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.. Στα αρχεία τηρούνται και φυλάσσονται όλες οι πληροφορίες που δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια και για τις ανάγκες της δραστηριότητα της εταιρείας. Όσοι εργαζόμενοι λόγω της φύσης της παρεχόμενης εργασίας τους τηρούν αρχεία, οφείλουν να διασφαλίζουν την ακρίβεια και πληρότητα αυτών.

Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Οι Γενικοί Διευθυντές και τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη είναι υπεύθυνα για το σχεδιασμό, την καθιέρωση και τη διαχείριση των κατάλληλων πολιτικών για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.. Τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν την ακίνητη περιουσία, τα μηχανήματα και τα οχήματα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το λογισμικό και εν γένει τον πάγιο εξοπλισμό, τις εταιρικές πληροφορίες, τη φήμη της  εταιρείας, την πελατεία, τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.  και να επιδεικνύουν προσοχή όταν χρησιμοποιούν κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο αυτού και να εφιστούν την προσοχή τους για την αποφυγή σπατάλης, ζημιών, καταστροφής, ή κλοπής των περιουσιακών στοιχείων.

Προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών

Κάθε εργαζόμενος οφείλει κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, όσο και στις κάθε είδους συναλλαγές ή σχέσεις του με τρίτους να μην γνωστοποιεί ή να καθιστά διαθέσιμες με οποιοδήποτε τρόπο πληροφορίες της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.  που είναι εμπιστευτικές ή απόρρητες. Εμπιστευτικές ή απόρρητες πληροφορίες είναι οι πληροφορίες, οι οποίες δεν έχουν γνωστοποιηθεί ή δεν είναι διαθέσιμες για το ευρύ κοινό. Πληροφορίες εμπιστευτικού ή απόρρητου χαρακτήρα μπορεί να αποτελούν στοιχεία οικονομικά, τεχνικά, συμβάσεις, προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων, πλάνα για εξαγορές / συγχωνεύσεις και σημαντικές διοικητικές αλλαγές ή πληροφορίες που αφορούν στην ανάπτυξη και στρατηγική της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.. Επίσης πληροφορίες εμπιστευτικού ή απόρρητου χαρακτήρα μπορεί να είναι οι πληροφορίες που έχουν σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα ή με ευρεσιτεχνίες της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν επιχειρηματική έρευνα, σχέδια για νέα προϊόντα, στρατηγικούς στόχους, οποιεσδήποτε μη δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή πληροφορίες τιμολόγησης, καταλόγους πελατών και προμηθευτών, όπως και πληροφορίες σχετικές με απαιτήσεις, επιχειρηματικές επιλογές ή συνήθειες και σχέδια πελατών. Είναι υποχρέωση όλων των εργαζομένων να διαφυλάττουν τις εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε., ανεξαρτήτως του τρόπου και του λόγου που βρέθηκαν στην κατοχή τους και σε γνώση τους, και να μην τις γνωστοποιούν σε άτομα εκτός εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των μελών του οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος, καθόλη τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης με την ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε., αλλά και κατόπιν της λήξης αυτής με οποιοδήποτε τρόπο.

Ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων

Η διασφάλιση και διατήρηση υψηλού βαθμού ποιότητας των προϊόντων, παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.. Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) και παράλληλα έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνές Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018, πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα.

Θεμιτός ανταγωνισμός

Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να πραγματοποιούν δίκαιες συναλλαγές με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους ανταγωνιστές, να συμπεριφέρονται αξιοκρατικά και πάντα με γνώμονα τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού. Οποιεσδήποτε μη ανταγωνιστικές πρακτικές δεν είναι συμβατές με τις αρχές, τους νόμους και τις αξίες της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε., και δύναται να αποδειχθούν επισφαλείς απέναντι στην εικόνα που θέλουμε να διατηρήσουμε ως εταιρεία. Επιπρόσθετα, μπορεί να οδηγήσουν σε κυρώσεις που μπορεί να βλάψουν την ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. όπως πρόστιμα, αστική ευθύνη για ζημιά, αποκλεισμό από δημόσιες συμβάσεις ή ακόμα και ποινική δίωξη.

Σχέσεις με πελάτες/καταναλωτές και προμηθευτές

Οι σχέσεις με τους προμηθευτές και με τους πελάτες της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.  διέπονται από διαφάνεια, εμπιστοσύνη, σεβασμό, ειλικρίνεια και ακεραιότητα. Ο στόχος, κατά τη διεξαγωγή των προμηθειών της  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι η διασφάλιση αξιόπιστων και αδιάλειπτων πηγών. Οι διαφανείς συναλλαγές με τους πελάτες και τους προμηθευτές είναι πρωτίστης και ουσιώδους σημασίας για τις σταθερές και μακροπρόθεσμες σχέσεις της εταιρείας. Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.  παρέχει σε όλους τους υποψήφιους προμηθευτές του αμερόληπτες και ισότιμες ευκαιρίες. Οι αποφάσεις του, βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως, η ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, η άρτια και άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, η τιμολογιακή πολιτική, η οικονομική φερεγγυότητα, η χρονική συνέπεια στην παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών, η συμμόρφωση με τις βασικές αρχές περιβάλλοντος και ασφάλειας, η ύπαρξη κατάλληλής τεχνολογικής υποδομής σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της εταιρείας, καθώς και η εμπειρία και η ακεραιότητα ενός προμηθευτή.

Είναι αυτονόητο και αδιαπραγμάτευτο ότι η ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.  διακόπτει την οποιαδήποτε συναλλακτική σχέση, εφόσον διαπιστώσει ότι κάποιος από τους προμηθευτές ή εργολάβους της εφαρμόζει παράνομες πρακτικές ή μη ανταγωνιστικές.

Τόσο οι πελάτες όσο και οι καταναλωτές της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. οφείλουν να αντιμετωπίζονται με τον σεβασμό, την υπευθυνότητα και τη διαφάνεια που αναλογεί σε κάθε πολύτιμο συνεργάτη, για το σύνολο των μεταξύ τους συναλλαγών αλλά και άλλων θεμάτων που τους αφορούν.

Εργασιακές σχέσεις

Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. διασφαλίζει εργασιακές σχέσεις που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, εποικοδομητική συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση, προάγοντας ταυτόχρονα τις θεμελιώδεις αρχές της Διακήρυξης για την Προστασία των Εργασιακών Δικαιωμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.

Ανθρώπινα δικαιώματα

Η Διοίκηση της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. σέβεται και προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο το εύρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Με αυτό τον τρόπο αντανακλάται η υποστήριξη της εταιρείας τόσο στους στόχους του ΟΗΕ, όσο και τις διεθνείς συμβάσεις και αρχές που περιλαμβάνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και στις Συμβάσεις και Συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ).

Απαγορεύουμε τις παρακάτω πρακτικές στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας και δεν θα ασκούμε επιχειρηματικές δραστηριότητες εν γνώσει μας με οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία που συμμετέχει στα εξής:

 • Εκμετάλλευση παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής εργασίας
 • Σωματική τιμωρία
 • Βία κατά των εργαζομένων, οποιασδήποτε μορφής
 • Εξαναγκασμένη ή υποχρεωτική εργασία
 • Παράνομες διακρίσεις στην απασχόληση και τις πρακτικές προσλήψεων, συμπεριλαμβανομένων διακρίσεων με βάση το φύλο, την καταγωγή, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις πολιτικές πεποιθήσεις ή οποιαδήποτε άλλη παράμετρο διαφορετικότητας
 • Παροχή μη ασφαλών συνθηκών εργασίας
 • Πληρωμές μισθών (ή μειώσεις) που τοποθετούν τις αμοιβές του εργαζόμενου παράνομα κάτω από τον ελάχιστο μισθό

Σε περίπτωση που έχετε λόγο να πιστεύετε πως είτε εντός της εταιρείας ή κάποιος από τους συνεργάτες μας δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που αποσκοπούν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλείστε να μοιραστείτε το ζήτημα που σας απασχολεί με τον Διευθύνων Σύμβουλο.

Ασφάλεια και υγεία

Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα εντός της σφαίρας επιρροής της, για να εγγυηθεί την ασφάλεια τόσο των ανθρώπων όσο και του εξοπλισμού αλλά και των κτιριακών της εγκαταστάσεων και στοχεύει στην προστασία από οποιαδήποτε προβλέψιμη κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.  είναι πλήρως εναρμονισμένη με τη σχετική νομοθεσία, κανονισμούς, διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, με στόχο την εξασφάλιση των βέλτιστων και παράλληλα μη επισφαλών για την υγεία και την ασφάλεια συνθηκών εργασίας. Η διατήρηση και η βελτίωση αυτών των συνθηκών εργασίας σε ό,τι αφορά την υγιεινή και ασφάλεια, είναι ευθύνη τόσο της εταιρείας όσο και κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά. Εκτός από την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ασφαλείς και καθαρές περιοχές κατανάλωσης φαγητού και διαλείμματος, η εταιρεία παρέχει πάντοτε τον πλέον κατάλληλο και αποτελεσματικό εξοπλισμό ατομικής προστασίας, καθώς και την ανάλογη εκπαίδευση σε όλους τους εργαζόμενους.

Παράλληλα, καλλιεργεί μία κουλτούρα ασφάλειας στο χώρο της εργασίας, μέσω της ευαισθητοποίησης στους κινδύνους και τη χρήση όλων των αναγκαίων πόρων για την εγγύηση της ασφάλειας και της υγείας όσων εργάζονται σε αυτήν. Με αυτό τον τρόπο, ενθαρρύνεται η έκφραση ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν και επιλύονται με την υποστήριξη του Τεχνικού Ασφαλείας.

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.  θεωρείται ύψιστη προτεραιότητα. Ο μηδενικός δείκτης ατυχημάτων, στον εργασιακό χώρο και ιδιαίτερα στις παραγωγικές μονάδες αποτελεί ευθύνη όλων. Απώτερος σκοπός και μοναδικός γνώμονας της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι «Κανένα Ατύχημα».

Κοινωνία και σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες

Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, φροντίζοντας να συμβάλλει στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και να παράγει αξία για τους κοινωνικούς της εταίρους. Η μεγιστοποίηση της αξίας για τους κοινωνικούς εταίρους και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες είναι σημαντικές παράμετροι της κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρείας και της ενίσχυσης της εταιρικής της εικόνας. Επιδίωξη είναι ο αμοιβαίος σεβασμός και οι σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους τους φορείς της κοινωνίας, στοιχεία τα οποία διέπουν και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων της εταιρείας, με στόχο την αγαστή συνεργασία και την άμβλυνση οποιονδήποτε τυχόν επιπτώσεων. Μέρος της κοινωνικής υπευθυνότητας της επιχείρησης αποτελούν οι χορηγίες και οι δωρεές προς φορείς και οργανισμούς. Πρόκειται για μία διαχρονική προσπάθεια, η οποία εξελίσσεται σύμφωνα με τις συνθήκες και σκοπεύει στη συνεισφορά της ικανοποίησης των εκάστοτε κοινωνικών αναγκών.

Προστασία του περιβάλλοντος

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική δέσμευση της  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με την υλοποίηση των εταιρικών της στόχων για την επίτευξη μίας μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης. Η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση των φυσικών πόρων αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.. Μέσα από τη διαρκή καθοδήγηση και τη δέσμευση των εργαζομένων, φροντίζει να διεξάγει τις δραστηριότητές της με έναν ασφαλή προς το περιβάλλον τρόπο, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.

Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες

Το προσωπικό της  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει ευθύνη να συμπεριφέρεται  ο ένας στον άλλο με ευγένεια, σεβασμό και αξιοπρέπεια επιδεικνύοντας επαγγελματισμό. Αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα ως παράγοντα που εμπλουτίζει τις επιχειρηματικές της αποφάσεις και φροντίζει για την παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους. Σέβεται τη διαφορετικότητα και αποφεύγει οποιαδήποτε διάκριση βασίζεται στην ηλικία, στο φύλο, στο σεξουαλικό προσανατολισμό, στην αναπηρία, στο κοινωνικό υπόβαθρο, στη φυλή, στην εθνικότητα, στις πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις και οποιαδήποτε άλλα κριτήρια διαφορετικότητας, προάγοντας τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες. Κύριο μέλημα είναι όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τον τίτλο της θέσης εργασίας ή το επίπεδο στην ιεραρχία, να τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης και να συμμετέχουν σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, την πρόσληψη, τις αποδοχές, την εξέλιξη αλλά και τον τερματισμό της εργασιακής σχέσης, με μοναδικά κριτήρια τα προσόντα, την εμπειρία και τη συμμετοχή τους στην αποδοτικότητα της εταιρείας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζει  μια αμερόληπτη συμπεριφορά, χωρίς αποκλεισμούς, προς όλους τους συναδέλφους, τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Επιπλέον, επικοινωνεί ανοιχτά και με διαφάνεια, και συνεργάζεται από κοινού προκειμένου να οικοδομήσει αξιόπιστες συνεργασίες ώστε να πετύχει τους στόχους της. Για αυτό το λόγο κάθε καταχρηστική συμπεριφορά, παρενόχληση ή εκφοβισμός απορρίπτεται και αποδοκιμάζεται ως μη επιτρεπτή.

Εργασία χωρίς παρενοχλήσεις και βία

Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. φροντίζει για τη διαμόρφωση και διατήρηση ενός ευχάριστου περιβάλλοντος όπου οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων διέπονται από αξιοπρέπεια, σεβασμό και αλληλεγγύη, ενώ απουσιάζει οποιασδήποτε μορφής ψυχολογική, λεκτική ή σωματική βία. Διατηρεί ένα χώρο εργασίας που είναι απαλλαγμένος από ακατάλληλες και μη επαγγελματικές συμπεριφορές, όπως η βία, η παρενόχληση και ο εκφοβισμός. Η παρενόχληση μπορεί να έχει πολλές μορφές, αλλά συνήθως περιλαμβάνει λεκτικές ή σωματικές συμπεριφορές που οδηγούν στον εκφοβισμό, στην απειλή ή και στον εξευτελισμό των υπαλλήλων. Επίσης, η παρενόχληση συμπεριλαμβάνει εξευτελιστικά ή ταπεινωτικά αστεία, ανεπιθύμητες σεξουαλικές προσεγγίσεις και προσβλητικές, λεκτικές, οπτικές ή σωματικές συμπεριφορές. Στα παραπάνω εμπεριέχονται η εμφάνιση ή διανομή οποιουδήποτε είδους προσβλητικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων ακατάλληλων εικόνων, κινουμένων σχεδίων, αστείων ή συμβόλων μίσους, σε οποιαδήποτε τοποθεσία ή εγκατάσταση της εργασίας (π.χ. γραφεία, αίθουσα διαλειμμάτων, υπολογιστές της εταιρείας). Η άσκηση βίας κάθε είδους είναι μια έννοια τελείως αντίθετη με τη δέσμευση της  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. να αντιμετωπίζει όλο το ανθρώπινο δυναμικό με αξιοπρέπεια και σεβασμό δημιουργώντας αξιόπιστες συνεργασίες. Στην περίπτωση που κάποιος πιστεύει ότι αντιμετωπίζει οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης, εκφοβισμού ή άλλης ακατάλληλης και μη επαγγελματικής συμπεριφοράς, ή ακόμα και στη περίπτωση που είναι μάρτυρας σε κάποια από αυτές τις συμπεριφορές, να αναφέρει τις ανησυχίες του στο Διευθύνων Σύμβουλο.

Δώρα, φιλοξενία και ψυχαγωγία

Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ενεργεί πάντοτε με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής και δεοντολογίας. Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. δεν δίνει ή αποδέχεται δώρα, φιλοξενία και ψυχαγωγία τα οποία ενδέχεται να εγείρουν ανησυχίες σχετικά με την ακεραιότητά της. Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.  θεωρεί πως η διαφθορά και η δωροδοκία αποτελούν κακές πρακτικές, οι οποίες μπορούν να αποβούν βλαπτικές τόσο για τα συμφέροντα της εταιρείας όσο και την κοινωνία εν γένει. Έχοντας ως θεμελιώδες καθήκον τη δυνατότητα της υγιούς ανάπτυξης στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, αποδοκιμάζει κάθε περιστατικό που μπορεί να εκληφθεί ως πράξη διεφθαρμένης συμπεριφοράς. Η τήρηση των νόμων και το να δίνει το παράδειγμα για την άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων κατά τρόπο δεοντολογικό είναι ένας τρόπος για να εφαρμόσει αυτή τη δέσμευση στην πράξη. Οι καλές επιχειρηματικές σχέσεις βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την καλή θέληση και επειδή εκτιμάει και σέβεται τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς της εταίρους, κάθε μέρος μπορεί να θέλει να το αναγνωρίσει αυτό κατά καιρούς, με την προσφορά δώρων και φιλοξενίας. Ειδικότερα, απαγορεύεται η αποδοχή δώρων και φιλοδωρημάτων (σε οποιοδήποτε χώρο, μορφή ή αξία) από πελάτες, προμηθευτές ή εξωτερικούς συνεργάτες, εκτός αν υπάρχει προηγούμενη ειδική άδεια από τον αρμόδιο προϊστάμενο. Επίσης, για την αποδοχή προσωπικών προσκλήσεων εκ μέρους συνεργατών ή υποψήφιων συνεργατών της εταιρείας απαιτείται προηγούμενη έγκριση.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Στόχος και σκοπός της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι να επιτύχει ανάπτυξη η οποία θα ικανοποιεί τις παρούσες ανάγκες, χωρίς να διακυβεύει τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών. Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί κεντρική επιλογή και επιδίωξη και είναι η βάση επί της οποίας λαμβάνονται αποφάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται με σταθερό και συστηματικό τρόπο μέσω:

 • της εφαρμογής οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικά ωφέλιμων μεθόδων και πρακτικών
 • της χρήσης μεθόδων και διαδικασιών που επικεντρώνονται στη διατήρηση των φυσικών πόρων και της ενέργειας, στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων και στην ανακύκλωση
 • του εκσυγχρονισμού των μεθόδων και διαδικασιών παραγωγής σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές
 • της εκπαίδευσης του προσωπικού και της αξιολόγησης της συμμόρφωσής τους με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης

Κάθε εργαζόμενος, στέλεχος, μέλος της διοίκησης, υπεργολάβος και, γενικά, κάθε πρόσωπο που συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με την ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε., οφείλει να τηρεί και να εφαρμόζει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.